Administrer informasjonskapsler

Sjekk med annonsør Landbrukseiendom i Røytvika med nyere bolighus og garasje. Flott beliggenhet.

Endret: August 21, 2015
 • Sted: Lurøy, Lurøy

Innhold På eiendommen er det oppført våningshus og garasje. I tillegg er det en eldre driftsbygning og et naust nede ved sjøen. Boligen og garasjen har god standard. Planløsning: Bolighus: Vindfang, bod (soverom), stue og kjøkken, 2 soverom, bad, toalett og bod. Garasje: Stor og høy garasje med plass til to biler. Det er elektriske leddporter i front og en sidedør. Driftsbygning: Benyttes i dag til vedlagring. Det er lenge siden det er blitt holdt husdyr i denne bygningen - i alle fall ca 30 år siden. Naust: Enkelt uisolert naust. Den 2/10-2012 ble det undertegnet avtale med Rødøy-Lurøy Kraftverk AS om bortleie av fallrettigheter i elva Hundåga. Avtaletid er 40 år. I følge avtalen er partene enige om at 50% av fallrettighetene tilligger denne eiendommen. Vi gjør spesielt oppmerksom på at endelig investeringsbeslutning fra Rødøy-Lurøy Kraftverk AS ikke er tatt da denne salgsoppgave skrives, det er derfor usikkerhet rundt hvorvidt dette blir realisert. Inntektene tilknyttet denne fallrettigheten avhenger av utbygging av kraftverket. Fullstendig avtale ligger vedlagt i salgsoppgaven. Se forørvrig landbrukstakst som ligger vedlagt salgsoppgaven for detaljert informasjon vedr kraftpriser og denne rettigheten. Med eiendommen følger en fallrett i Hundåga. Avtale med Rødøy-Lurøy Kraftlag (RLK) ligger vedlagt salgsoppgaven. Hovedinnholdet i avtalen er som følger: - Avtaletid er 40 år (fra 2012). Hvis avtalen skal sies opp må melding fremsettes senest 3 år før 40-årsfristen løper ut. Hvis ikke løper kontraktsforholdet videre for 10 år ad gangen på uendrede vilkår. - 50% av fallrettighetene tilligger denne eiendommen, og fordeling av vederlaget gjøres etter denne prosentsatsen. - Fallrettighetene som tilligger sameiet fordeles på hver av partene i forhold til deres andel i dette sameiet (denne eiendom 50%) - Ved anleggsstart skal det utbetales et engangsbeløp på kr 200 000 til eier av denne eiendommen (tidligere Asle Karstensen) - Øvrige vederlag til eierne - Minimum 7% av kraftverkets årlige brutto driftsinntekter skal tilfalle eierne (variabel fallrettsleie) - Fastsatt minimumsvederlag er kr 300 000 (for sameiet) og beløpet indeksreguleres. - RLK plikter til å dokumentere faktisk produksjon, oppnådde kraftpriser og eventuell annen dokumentasjon nødvendig for beregning av årlig produksjonsavhengig leie. Standard På tunet av eiendommen er det et frittliggende bolighus som ble oppført i 1993, og en stor dobbel garasje oppført i 1993. Driftsbygningen (fjøs) har ukjent byggeår, og er av eldre dato. Naustet ved havet er også av ukjent byggeår. Bolighuset har en god planløsning på ett plan. Det er varmekabler i vindfang, gang, stue og kjøkken samt badet. Det er åpen løsning mellom stue og kjøkken, og dette skaper en god romfølelse. Vinduer er vendt mot jordet samt sjøen. Kjøkkenet i boligen er forholdsvis romslig, og er godt utrustet med skap- og benkeplass, i tillegg er det god plass til spisebord med plass for 6-8 personer. I stuen er det god plass til både sofagruppe og en mindre sittegruppe. Det er to soverom i boligen som er romslige, og det er godt med skapplass. Det er vinylbelegg på gulvene og vegger har tapetserte overflater. Malte plater i alle takene. Det er på tegningene tegnet inn en bod ved vindfanget/gangen i boligen. Denne boden benyttes i dag som soverom. Det er ikke søkt om bruksendring ved endring av bruken av rommet, og det samsvarer ikke med byggegodkjente tegninger. Kjøper overtar ansvar og risiko. Det er et stort bad i eiendommen og et separat toalettrom. Badet er svært romslig og benyttes også som vaskerom. Det er baderomsinnredning med god skap- og benkeplass, dusjhjørne, utslagsvask samt opplegg for vaskemaskin. Varmekabler i gulvet. Toalettrommet er vegg i vegg med badet, og har toalett og enkel vask som innredning. Bod i boligen benyttes som oppbevaring, og har monterte hyller langs veggen. Sentralen for sentralstøvsugeren er montert i denne boden. Standard for driftsbygning, naust og naust ved sjøen er ikke beskrevet. Bod ved inngangspartiet er innredet og omgjort uten byggemelding til kommunen og uten at nødvendig godkjennelse er gitt. Det er derfor ikke foretatt noen offentlig kontroll av byggearbeidene. Eiendommen selges slik den fremstår og selger påtar seg ikke ansvar for å byggemelde eller få godkjent omgjøringen nå i ettertid. Fra kommunen kan det komme reaksjoner overfor eier, ved f eks krav om tilbakeføring eller krav om omsøking, ileggelse av mulkt mv. Kommunen kan kreve at dagens forskrifter og lovverk legges til grunn ved omsøking, disse setter bl. annet krav til takhøyde, lysflate, ventilasjon, rømningsvei, brannsikring, størrelse på uteareal, antall parkeringsplasser mv. Uavhengig av reaksjonsform fra kommunen, blir dette kjøpers ansvar og risiko siden boligen selges slik den fremstår. Arealet på boden er målbart selv om de ikke er godkjent til varig opphold. Beliggenhet Eiendommen ligger på fastlandet i Røytvika, øst i Lurøy kommune mot grensen til Rana kommune. Omgivelsene er naturskjønt, med småkupert område, og fantastisk utsikt utover havet mot blant annet Tomma. Nærmeste barneskole er Aldersund skole som ligger ca 12 km unna denne eiendommen. I dette området er det også nærbutikk. Nærmeste ungdomsskole er i Konsvik, og det ligger ca 3 mil unna eiendommen. Adkomst Eiendommen ligger ca 65 km fra Mo i Rana sentrum. Adkomst via offentlig vei. For veibeskrivelse - se kart. Tomtebeskrivelse Eiendommen er ikke oppmålt. Oppgitte areal er derfor kun cirka-arealer, og det faktiske arealet kan avvike fra det oppgitte ved senere oppmåling. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper. Tunet på eiendommen er omkranset av tær og dyrket mark. Fylkesveien deler eiendommen og nord for veien stiger terrenget oppover mot fjellet. Pr dags dato er det ingen produksjon på eiendommen. Jorda rundt bolighuset er bortleid til Bjørnar Skjæran som nylig har inngått en 10 års kontrakt. Bonitet: Halvparten er uproduktiv skog, resten fordelt på lav og middels bonitet. Dyrket mark: Jordbruksarealet ligger i umiddelbar nærhet av tunet, noe ovenfor fylkesveien. Jorda er hovedsakelig svakt hellende. Arealenes beliggenhet fremgår av vedlagte gårdskart. Jorda vurderes generelt som god "traktorjord". Den leies i dag ut på kontrakt til Bjørnar Skjæran med en 10 års leiekontrakt. Leier opplyser at jordsmonnet er mest silt- og sandjord, men også noe moldjord. Det meste er jord i bra hevd. Skog: I følge kart fra Skog og Landskap, er det 6,9 dekar skog i høg bonitet, 66,4 dekar i middels bonitet, 65 dekar skog i lav bonitet og 159,5 dekar uproduktiv skog, tilsammen 297,8 dekar. Det meste av skogen er meget lett tilgjengelig. Blandingsskog av gran og lauvtre. Det har vært lite eller ingen hogst de seinere åra. Havn / beite: På eiendommen er det ifølge gårdskart 7,7 dekar innmarksbeite. Utmarksarealer: Øvrige arealer er i følge gårdskart oppgitt til 10,3 dekar myr, 31,2 dekar åpen jorddekt fastmark. 1 650,1 dekar åpen grunnlendt fastmark og 345,5 dekar ikke klassifisert. Den siste ligger lengst til fjells på eiendommen. Tilsammen utgjør dette 2 031,1 dekar. Bortleie av fallrett i Hundåga: Den 2/10-2012 ble det undertegnet avtale med Rødøy-Lurøy kraftverk om bortleie av fallrettigheter i elva Hundåga. Avtaletid er 40 år. I følge avtalen er partene enige om at 50% av fallrettighetene tilligger denne eiendommen. Fullstendig avtale ligger vedlagt i salgsoppgaven. Se forøvrig landbrukstakst som ligger vedlagt salgsoppgaven for detaljert informasjon vedr kraftpriser og denne rettigheten. Dyrket mark: 28,2 dekar Skogareal: 297,8 dekar Tun: 3,2 dekar Havn/beite: 7,7 dekar Annet areal: 2 037,1 dekar Eiendommen er ikke oppmålt. Oppgitte arealer er kun cirka-arealer, og det faktiske arealet kan avvike fra det oppgitte ved senere oppmåling. Eventuelt arealavvik aksepteres av kjøper. Vei, vann og kloakk Det er privat vann fra eget privat vannverk. Dette vannverket forsyner også hyttefeltet med vann. Eier av denne eiendommen bekoster drift og vedlikehold av dette. Privat avløp til septiktanke med sandfiltergrøft. Offentlig vei til eiendommen. Byggmåte Boligen er oppført på støpt plate av betong på sannsynligvis løsmasser. Yttervegger er oppført med vindtette plater og bindingsverk som er isolert med 15 cm isolasjon og utvendig tekket med stående kledning. Saltak med takstoler som er dimensjonert for tung taktekking. Utvendig er taket tekket med Zanda takstein. Garasje er oppført på støpt plate i hele bygget. Vegger er i 2*4 veggstav og utvendig tekket med asfaltplater og stående bordkledning. Prefabrikerte takstoler som utvendig er tekket med Zanda takstein. Naust nedenfor huset er av ukjent byggeår og er uisolert. Det er oppført i trekonstruksjoner på ringmur av stein. Røstet takkonstruksjon med bølgeblikkplater. Se forøvrig landbrukstakst som ligger vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere, og mer detaljert beskrivelse av byggemåte. Boligen er oppført på støpt plate av betong på sannsynligvis løsmasser. Yttervegger er oppført med vindtette plater og bindingsverk som er isolert med 15 cm isolasjon og utvendig tekket med stående kledning. Saltak med takstoler som er dimensjonert for tung taktekking. Utvendig er taket tekket med Zanda takstein. Garasje er oppført på støpt plate i hele bygget. Vegger er i 2*4 veggstav og utvendig tekket med asfaltplater og stående bordkledning. Prefabrikerte takstoler som utvendig er tekket med Zanda takstein. Naust nedenfor huset er av ukjent byggeår og er uisolert. Det er oppført i trekonstruksjoner på ringmur av stein. Røstet takkonstruksjon med bølgeblikkplater. Se forøvrig landbrukstakst som ligger vedlagt i salgsoppgaven for ytterligere, og mer detaljert beskrivelse av byggemåte. Kjøpsbetingelser Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt. Regulering Eiendommen ligger i LNF-område (Landbruk-, natur- og friluftsområde) i henhold til Lurøy kommunes arealdel av kommuneplanen vedtatt i kommunestyret den 20/6-2006. I LNF1 område tillates ikke fradelt eller oppført bolig-, fritids- eller ervervsbebyggelse utenom stedbunden næring. Det er regulert hyttefelt på eiendommen. Eiendommen er konsesjonspliktig. Konsesjonsgebyr utgjør ca 3 promille av kjøpesummen. Den tidligere eier hadde fritak for boplikt. Ny eier må søke om tilsvarende. Dette skal behandles politisk i Lurøy kommune, og det er usikkert hva utfallet blir av en slik behandling. Fritak fra boplikten må søkes kommunen dersom eiendommen skal benyttes til annet formål enn boligeiendom. Det kjøpers ansvar og risiko for at slik godkjennelse gis av kommunen. Fyring / Oppvarming Varmekabler i vindfang, gang stue og bad. Vedovn i stuen. Forøvrig benyttes elektrisk oppvarming ved behov.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

 • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
 • Aldri betal med Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
 • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
 • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser

 • Topp!! All inclusive Fullt møblert * Concierge, Internett, elektrisitet
  Topp!! All inclusive Fullt møblert * Concierge, Internett, elektrisitet
  Hus - Leiligheter til leie - Oslo (Østlandet) - 500.00 Euro €

  Svært termisk isolerte, trippelglassede aluminiumsvinduer, hvite på innsiden, antrasitt på utsiden Gulvvarme i stuer, bad og toaletter Mulighet for "skånsom kjøling" for å øke komforten i sommermånedene Generøs bod med vaskemaskin-tørketrommel Store ...

 • Hus i Jörn (Skellefteå)
  Hus i Jörn (Skellefteå)
  Bolig til salgs - Bodø (Nordland) - Sjekk med annonsør

  Byggår1975 boarea 117kvm biarea 37 kvm tomtarea 925 kvm 4 rum och kök , badrum med toalett , toalettrum,tvättrum,garage vedugn ,värmpump,robotklippare. Säljas med inventarier

 • Geldkredit Angebot
  Geldkredit Angebot
  Bolig til salgs - (Germany) - Sjekk med annonsør

  *Wir bieten Kredite von 5.000 bis 20.500.000 Euro für jeden, der in der Lage ist, ihn mit Zinsen zu einem niedrigen Zinssatz von 2% bis 3% mit einer Laufzeit von 01 bis 30 Jahren zurückzuzahlen. Gerne sind wir Einzelpersonen, die alle Finanzierung zw...